Ders İçerikleri

BİRİNCİ YIL

I.Yarıyıl – 1. Güz Dönemi

SPS 101 Humanity and Society I 

İsim/Kod: MCOM 101 İletişim ve Kitle İletişim Araçları    

İçerik: Kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, popüler kültür, popüler ve kitle davranışı kavramları, tanımları, tarihsel sosyolojik gelişimleri, kitle iletişim araçları, yapıları, organizasyonu ve etkileri. Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarının kullanımı.

İsim/Kod: MCOM103 Technical Skills for Media II

İçerik: Öğrencilerin Medya ve iletişim alanında üretim yapabilmelerine imkan verecek teknik ve pratik bilgileri içeren bir derstir. Kelime işleme programları, veri tabanı oluşturma, sunum hazırlama programları, fotoğraf işleme programları temel seviyede öğretilecektir. 

İsim/Kod: HUM 101 The World and Through Art and Literature

İsim/Kod: MATH 101 Quantitative Reasoning

İsim/Kod: NS 101  Nature I

İsim/Kod: GE 100 Introduction to University Life (Orientation)

II.Yarıyıl – 2. Bahar Dönemi 

İsim/Kod: SPS 102 Humanity and Society

İsim/Kod: MCOM102 Technical Skills for Media II

İçerik: Öğrencilerin medya ve iletişim alanında görsel ve işitsel ürünlerin üretiminde kullanacakları programlama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Temel video ve ses işleme programları, grafik tasarım, giriş seviyesinde web programlama ve web tasarım bu dersin içerikleri arasındadır. 

İsim/Kod: MCOM 104 İletişim Teorileri      

İçerik: Bu ders öğrencilere güncel medyayı analiz etmek için gerekli olan temel kuramsal bakış açılarını tanıştırmayı ve incelemeyi amaçlamaktadır. Eleştirel kuram, kültür araştırmaları, izleyici araştırmaları, feminist kuram ve siyasal ekonomi gibi belli başlı yönelimler kendi dönemleri içerisinde incelenecektir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, Simavi Yayınları, İstanbul: 1994

Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, İstanbul:2006 

İsim/Kod: The World Through Art and Literature II 

İsim/Kod: SPS 103 Comparative Methodologies

İsim/Kod: NS 102 Nature II

 

İKİNCİ YIL

III.Yarıyıl – 1. Güz Dönemi

İsim/Kod: MCOM 201 İletişim Hukuku          

İletişim Hukuku dersi medyayı ilgilendiren önemli yasal düzenlemeleri ve kuralları inceler. Bu kapsamda; sansür, medya ile devletin ezeli savaşı, toplum değerlerinin nasıl ve kimler tarafından tanımlandığı, devlet ile sanatçıların ve gazetecilerin ilişkileri, medya hukukunun ticari hakları koruması ve internetteki yasal düzenlemeler gibi Medya’nın hem sosyal, hem ticari hem de siyasi değeri saptanır ve tartışılır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

İletişim Hukuku ders notları 5187 nolu Basın Kanunu

Önerilen Kaynaklar             5187 nolu Basın Kanunu

İsim/Kod: MCOM 203 Türkiye’de Medyanın Tarihi

Bu dersin amacı öğrencilere Türk siyaseti bağlamında Türk basınının tarihini öğretmektir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren basının gelişimi Türk modernleşme hareketi paralelinde incelenmektedir. Basın ve siyasi iktidarlar arasındaki ilişki tek parti döneminden başlayarak medya holdinglerinin oluşumuna kadarki süreçte kronolojik olarak ele alınmaktadır. Bu ders, Türkiye’deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığında medyadaki gelişim ve değişimleri anlamayı amaçlar.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1998 Medya ve İktidar, Esra Arsan & Savaş Çoban, Evrensel, 2014 Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, 2003 Meltem Ahıska, Radyonun Sihirli Kapısı, Garbiyatçılık ve Politik Öznellik, Metis Yayınları

İsim/Kod: MCOM205 Introduction to the New Media

İsim/Kod:  HİST 101  History of Modern Turkey I

İsim/Kod: TLL 101 Modern Turkish Literature I

 

IV.Yarıyıl – 2. Bahar Dönemi 

İsim/Kod: MCOM 202 İletişim Etiği

İçerik: İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler. Bu derste ahlak, etik kavramlarını tarihsel, kuramsal ve kurumsal arka planlarıyla ortaya koymak, medyada karşılaşılan etik sorunları güncel örnekler üzerinden tartışmak ve meslek içi denetim mekanizmalarını öğrenciye tanıtmak amaçlanmaktadır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Rıdvan Uzun, İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar Dipnot Yayınları, 2011 

İsim/Kod: MCOM 204 İletişim ve Propaganda   

İçerik: Bu ders propaganda süreçlerini anlamayı ve bu yolla fikir, söylem ve iletişimin doğasıyla ilgili sorular sormayı amaçlar. Ders ikna ve propagandayı birer iletişim modu olarak tartışmaya açmak, bu kavramların toplumsal ve kültürel imalarını incelemek ve gündelik konuşmalardan siyasi kampanyalara kadar farklı iletişim anlarında ikna ve propagandanın mekanizmalarını analiz etmek üzere tasarlanmıştır. 

 Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Herbert and Jean Jones. Persuasion in Society, 2nd edition, New York, NY: Routledge, 2011.

Garsten, Bryan. Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment. Cambridge, MASS: Harvard University Press, 2006 

Monaghan, Leila and Jane Goodman eds. A Cultural Approach to Interpersonal Communication Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007 

İsim/Kod: MCOM 206 Etkili ve Yaratıcı İletişim Teknikleri    

İçerik: Kişiler arası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişiler arası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Nazife Küçükaslan, Etkili İletişim Teknikleri, Ekin Kitabevi Yayınları, 2014

İsim/Kod: HIST 102 History of Modern Turkey II

İsim/Kod: TLL 102 Modern Turkish Literature II

 

ÜÇÜNCÜ YIL

1. Yarıyıl -1. Güz dönemi 

İsim/Kod: MCOM 301 Writing for Media  I            

 İçerik: Televizyon, radyo, gazete, dergi, internet gibi farklı ortamların kendine has metin tekniklerini ortaya çıkarmak üzere tasarlanmış uygulama projelerinin yapılmasını içeren bir derstir 

İsim/Kod: MCOM 305 İletişim Sosyolojisi

İçerik: Dersin amacı; öğrencilerin iletişim ve topluma dair temel kavramları anlamalarını sağlamak, iletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca teorik kavramları gerçek kültürel süreçlere uygulamalarına yardımcı olmak, iletişim, ilişki ve etkileşim kavramlarının tanımlarını ve sosyolojik modelleri öğrenmelerini sağlamak, kitle iletişim araçları ve etkileriyle ilgili farklı bakış açılarına erişmeleri de amaçlar arasındadır. 

İsim/ Kod: MCOM 307 Film Kuramları I

İçerik: Geniş bir alanı içeren film kuramlarının başlangıcından bugüne kadar olan seyrini temel makaleler etrafında ele almayan bu derste örnek filmler izlenerek öğrencilere kuramlar öğrencilere tanıtılacaktır. 

Seçil Büker ve Y. Gürhan Topçu (derleyenler) (2010), Tarih-Kuram-Eleştiri, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Leo Braudy ve Marshall Cohen (Derleyenler) (2004), Film, Theory and Criticism, Oxford: Oxford University Press.

Robert Stam (2000), Film Theory: An Introduction, Oxford: Blackwell Publishers.

Rudolf Arnheim (2010), Sanat Olarak Sinema, Çeviren: Rabia Ünal Tamdoğan, İstanbul: Hil Yayın. 

Dudley Andrew (1979), The Major Film Theories, Oxford: Oxford University Press.

2. Yarıyıl -2. Bahar Dönemi

İsim/Kod: MCOM 302 İkna Kuramları

İçerik: Günlük hayatta kullandığımız iletişim sürecinden özel alanlarda kullandığımız iletişime kadar iknanın gücü ve önemi, iknada kişisel öğeler ve medyanın ikna etmedeki rolü ön plana çıkmaktadır. İşte bu nedenle ikna edici iletişim dersi ile ikna etme sürecinin işleyişi ve bu sürecin ne denli önemli olduğu ifade edilmektedir. Aristo ile başlayan iknanın boyutları, iknada tutarlılık kuramları, kitle iletişim araçları ve ikna, ikna edici kampanyalar ve yine hedef kitlelere ulaşmada iknanın önemi, ikna edici iletişimin yapısal özellikleri dersin temel konularını oluşturmaktadır. 

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

İkna ve Uzlaşma Sanatı, Ord. Prof. Dr. R. Oğuz Türkkan, Altın Kitaplar

İkna Yöntemleri, Richard Maxwll/ Robert Dickman, Alfa Yayınları 

İsim/Kod: MCOM 304 Writing for Media  II

İçerik: Bu derste medya sektörünün farklı alanlarında kullanılan basın bülteni, röportaj, inceleme, eleştiri, köşe yazısı, konuşma metni, blog gibi yazı türlerinin öğretilmesi.

İsim/ Kod: MCOM 306 Film Kuramları II

İçerik: Bu derste biçimci ve gerçekçi kuramsal yaklaşımların yanı sıra yapısalcı ve post-yapısalcı  film kuramları ve post-sinema döneminin kuramsal yaklaşımları örnek film ve makalelerle birlikte değerlendirilmektedir.

  

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl-1. Güz Dönemi 

İsim/Kod: MCOM Araştırmacı Gazetecilik

İçerik: Bu ders ile gazeteciliğin son noktası olan, ürünlerinin en nadir bulunduğu, tüm meslek üyelerinin çalışmak istediği araştırmacı gazeteciliğin temel eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

İnsan Hakları Haberciliği, Bia Yayınları, İstanbul.

Gazeteciliğe Başlarken, Bia Yayınları, İstanbul.

Araştırmacı Gazetecilik, Selda İçin Akçalı, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, Ankara.

Araştırmacı Gazetecilik, Seyfettin Turan, UmAg Yayınları.

İsim/Kod: MCOM 403 İletişim Psikolojisi

İsim/Kod: MCOM 405 Bitirme Projesi I

VIII. Yarıyıl – 2. Bahar Dönemi                                                                                                                                                   

İsim/Kod: MCOM 402 Medya Eleştirisi

İçerik: Medya eleştirisi dersi medya kavramına ilişkin bir girişle başlayacak ve televizyon programları, dizileri ve reklamlarının örneklenerek teknik ve görsel özelliklerine dayalı analizler, seçilen gazete ve dergi örneklerinin ayrıntılı bir biçimde irdelenmesi, film örneklerinin izlenerek sanatsal ve toplumsal anlamda tartışılmasıyla sürecektir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Kolektif, Medyakronik Hakiki Örneklerle Medya Eleştirisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaynları, 2003. 

İsim/Kod: MCOM 404 Bitirme Projesi II              

 

SEÇMELİ DERSLER

MCOM 309 Türk Sineması

İçerik: Bu ders Türkiye Sineması araştırmalarının ulusal kimlik / kimlikler çerçevesinde incelenmesini amaçlıyor. Ders Türkiye Sinemasını 1900lerin başında ortaya çıkan ilk örneklerinden günümüze kadar inceleyen kronolojik bir yaklaşımdan ziyade, ulus ve sinema arasındaki ilişkiyi filmlerin üretildiği geniş sosyal, politik ve tarihi bağlam çerçevesinde değerlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda, son yıllarda ortaya çıkan yeni üretim &tüketim koşulları ve film biçimleriyle birlikte `Türk Sineması`nın ulusal bir sinema olarak yeniden şekillenmesi de dersin üzerinde durduğu önemli konular arasında yer alıyor. Farklı estetik yaklaşımları ve sosyopolitik bakış açılarını yansıtacak film örneklerinin gösterimlerini içeren ders Türkiye Sinemasında tarih yazımı, Türkiye Sinemasında tarihi temsiller, Türkiye`de sinema türleri, Türkiye `sanat` sineması, ve Kürt Sineması gibi başlıca konularına eğiliyor. Ancak ders süresince, gösterimi yapılacak filmlerin keskin bir biçimde kategorilere ayrılamayacağı, her filmin bir başka kategori altında da incelenebileceğinin de altı çiziliyor.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

  1. Scognomillo, Giovanni.1998. Türk Sinema Tarihi İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 2. Özön, Nijat. 2003 [1962]. Türk Sineması Tarihi. İstanbul: Doruk Yayımcılık. 3. Aslan, Savas. 2010. Cinema in Turkey.Oxford: Oxford University Press

MCOM 308 Dünya Sineması

Dünya Sinema tarihinin, toplumsal bağlantılarıyla ilişkili olarak inceleneceği bu derste sinema endüstrisinin gelişimi, sinema akımları, öne çıkan türler vb. ele alınacaktır. Ders özellikle XX. Yüzyılın ilk yarısını kapsayan döneme yoğunlaşacaktır. Sinemasal eserlerden hareketle toplumların geçirdiği toplumsal ve siyasal değişimlere de değinilecektir. 

MCOM 311 Senaryo ve Yazım Teknikleri

İçerik: Senaryo yazımı dersidir. İçerik ve yaratıcılık açısından senaryoları inceler. Yazım tekniklerini öğretir. Öğrencilerin kendi kısa film fikayelerinin senaryolarını yazmalarını amaçlar.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

 The Writer`s Journey Christopher Vogler

MCOM 313 Video Editing I

İçerik: Derslerde öğrenciler çeşitli sahne ve sekansları bir araya getirerek nasıl anlam yaratılacağını öğreneceklerdir. Sinemasal zaman ve uzam, gerçeklik, ritm ve devamlılık gibi konulara özellikle eğilinecektir. Öğrenciler dijital kurgu yazılımlarını kullanarak her bir planın sure ve sırasını düzenlemek, ve görsel devamlılık sağlamak konusunda deneyim edineceklerdir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Daniel Arijon, Grammer of Film Editing, New York: Silman-James Press, 1991.

Don Faiservice, Film Editing, Theory and Practice, Manchester: Manchester University Press, 2001. 

MCOM 310 İleri Fotoğrafçılık

İçerik: Uygulamalı fotoğraf projeleri ve fotoğraf gezileri, öğrencilerin fotoğraf çekim tekniklerine hakim olunması ve fotoğrafta kompozisyon algısının oluşması için yardımcı olacaktır . Fotoğraf tarihinin incelenmesi ve ödev olarak her öğrenciye bir fotoğrafçının çalışmaları üzerine kapsamlı bir sunum yapması istenilerek öğrencilerin sadece teknik olarak değil kültürel olarak da fotoğrafı anlamasına destek olunacaktır.

Dönem boyunca her öğrenci bir fotoğraf kitabı tasarlayacaktır. Öğrenciler, fotoğraf seçimi ve sıralaması yaparak bunu bir fotoğraf kitabına dönüştürecek ve her tasarım kararının fotoğraf temsilini ve kitabın anlamını nasıl değiştirdiğini keşfedeceklerdir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

A’dan Z’ye Fotoğraf – Özer Kanburoğlu

Karar Anı – Henri Cartier-Bresson

Fotoğraf ve Gerçeklik- İhsan Derman

Fotoğraf Üzerine- Susan Sontag

Yaşamın Aynası Fotoğraf- Mehmet Ünal

Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Kitap- Melike Taşçıoğlu (in Reserve Collection)

Kitap Nesnesi, Nesne Olarak Kitap -Burcu Dündar

The Photobook: A History Volume III:3 – Gerry Bafger& Martin Parr (in Reserve Collection)

On Book Design -Richard Hendel

Designing Books -Jost Hochuli and Robin Kinross

MCOM 312 Siyasal İletişim            

Bu ders, siyasal iletişimin temel ilkelerini kapsamaktadır. Siyasal pazarlama, kriz iletişimi, medya ilişkileri, etik, stratejik yönetim, kampanya planlaması gibi siyasal halkla ilişkiler disiplinin önemli kavramlarını irdelenmektedir. Ders, temel siyasal halkla ilişkiler teorilerini ve bunların nasıl uygulandığını inceler. Aynı zamanda siyasal reklam, propaganda lobicilik ve kampanya tasarımını ele alır. 

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Hamdi İslamoğlu, Siyaset Pazarlaması-Toplam Kalite Yaklaşımı, Beta, İstanbul, 2002 Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi Media Cat, İstanbul, 2004,

MCOM 407 Video Editing II                                                

İçerik: Color Grading, roll-caption, chroma-key, slow motion ve quick motion kurgu teknikleri, geçişler, başlıklar ve obje yerleştirme, entellektüel kurgu, devamlılık kurgusu gibi ileri kurgu teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MCOM 409  Politik Sinema

Ders kapsamında, birbirinden farklı oldukları kabul edilen iki değer arasındaki olası ilişkiler tartışılacaktır. Bu bakımdan, estetik ve politika arasındaki ilişki insan, doğa ve insanlığın ürünleri çerçevesinde yeniden düşünülerek incelenecektir. 

MCOM 408 3. Sinema

Politik ve ideolojik amaçlar güderek yapılan filmleri tanımlamak için kullanılan 3. Sinema kavramı çerçevesinde film analizleri ve öğrencilerin sinemanın harekete geçirici gücüne yönelik çıkarımlarda bulunacağı tartışmalar ve değerlendirmeleri içerir. 

MCOM 411 Afrika Sineması

MCOM 315 Making Documentary (3,0,0)3 (AKTS 5)

MCOM 316 Sinema ve Psikanaliz        

MCOM 410 Animasyon                                      

İçerik: Animasyonun temel kavram ve ilkelerine giriş niteliğinde bir derstir. Dersin,

karakter tasarımı yapabilmek, kavramsal fikirleri storyboard aracılığıyla ifade edebilmek, animasyon sekansları oluşturabilmek, geleneksel ve dijital araçları kullanarak kısa anime film yaratabilmek, ses kaydı kurgulayabilmek ve kurgu becerileri edinmek gibi çıktıları olacaktır.

MCOM 412 Reklam Fotoğrafçılığı

Ders reklam fotoğrafçılığın ana noktalarını içermektedir. Öğrencilere reklam fotoğrafinın sanatsal yaratımını gösterecek pek çok örnek gösterilecek ve temel görsel kaliteyi yaratan etkenler ortaya konacak ve fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı öğretilecektir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Dersin Kitabı: Ders Notları

Ders Materyali: Fotoğraf makinesi, tripod, lens

Yardımcı Kaynaklar: Ders Notları

MCOM 413 Banner Design

Banner tasarımı web sitelerinin daha fazla tanınması ve ziyaretçi çekmesi için en önemli reklam uygulamalarından biridir. Bannerlar küçük ama son derece etkili spot reklamlardır. Bu ders banner tasarlama sürecinden başlar ve işleyişini, kullanışını, avantaj ve markaya (firmaya) yönelik faydalarını içermektedir. Öğrencilerin, bannerların tasarımı ve işleyişi ile ilgili, hem tasarlama hem de yorumlama yetenekleri kuvvetlendirmeyi amaçlar. 

MCOM 414 Sanat ve Medya

İçerik: Bu ders görsel kültürü anlama, analiz edebilme ve kuramsallaştırabilmenin çeşitli yolları hakkında bir giriş sunar. Ders, görsel çalışmalar alanındaki anahtar kavramlar ve tartışmaları ve görsel sanat alanındaki başlıca gelenekleri ile öne çıkan ürünleri inceler. ‘İletişim ve Sanat’ öğrencileri çağdaş sanat düşüncesi ve pratikleri ile tanıştırır.

Ders, çeşitli sanat ürünlerinin incelenmesiyle ‘görsel dil’ hakkında genel bir bilgi sunarak ve sanat pratiklerine ilişkin temel kavramları gündeme getirerek bir giriş yapar. Bu ders, görsel sanatları nasıl gördüğümüz, analiz ettiğimizi ve kavramaya çalıştığımızı incelemek üzere tasarlanmıştır. Ancak, ders tarihsel bir genel bakış sunmayı ya da insanlık tarihi boyunca üretilen sanat nesnelerini kronolojik bir yaklaşımla araştırmayı hedeflemez. Ders, öğrencilere derslerinde ya da günlük hayatlarında sanat üzerine entelektüel tartışmalara katılabilmelerini sağlayacak eleştirel bakış açıları kazandırmayı hedefler.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Berger, Arthur Asa. Seeing is Believing: An Introduction to Visual Communication. New York: McGraw-Hill, 2008.

Berger, John. Ways of Seeing. Penguin Books Ltd.: 1977.

Foucault, Michele. “Panopticism,” in Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Vintage Books. (pp. 195-228.)

Sturken, Marita and Cartwright, Lisa. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford: Oxford University Press, 2008. 

MCOM 415 Görsel Kültür

İçerik: Görsel Kültür, kültürel araştırmalar, sanat tarihi, eleştirel teori, MCOMsefe ve antropoloji dallarının bileşiminden oluşarak kültürel bakışını görsel imgeler üzerine odaklayan bir çalışma alanıdır. Son yirmi yıldır görsel kültürün güncel analizinde, ‘görsel’ olanı üretim, dağıtım ve tüketimi ile bağlantılı olarak, kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamında inceleyen bir kavramsal yaklaşım söz konusudur. Bu ders görsel imgeyi Antik Çağ’dan Modernizm ve Postmodernizm’e kadar, 1990’larda Yeni Medya’nın kullanımına kadar olan dönemde ele alır ve kültürel alanda analiz eder. Temel amaçlar: (1) Görsel kültür araştırmalarının eleştirel kuramları ve ana konseptleri hakkında bilgi sahibi olmak (2) Görsel kültürü tarihsel süreç içinde sosyal ve kültürel hareketler ile bağlantılı olarak  değerlendirmek (3) ‘Görsel’ olanı analiz etmek için gerekli kavramsal beceriyi geliştirmektir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Sturken, Marita ve Cartwright, Lisa (2009) Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press.

Aslan, Umut Tümay (2003) “Görsel Olanı Okumak: Eleştirel Görsel Okur-Yazarlık.” İletişim Araştırmaları. 1(1): 39-64.

Merleau-Pony, Maurice (2006) Göz ve Tin. İstanbul: Metis.

Crary, Jonathan (2010) Gözlemcinin Teknikleri: On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite. İstanbul: Metis, 2001.

Benjamin, Walter (2002) “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı.” Pasajlar. İstanbul: YKY (50-86).

Berger, John (2011) O Ana Adanmış: John Berger’den Seçme Yazılar. İstanbul: Metis.

Barthes, Roland (2011) Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler. İstanbul: Altıkırkbeş.

Sontag, Susan (2011) Fotoğraf Üzerine. İstanbul: Agora.

Berger, John (2012) Görme Biçimleri. İstanbul: Metis

Mitchell, WJT. (2002) “Showing Seeing: a Critique of Visual Culture.” Journal of Visual Culture 1.2 : 165-181. 

MCOM 416  Kampanya Reklam Tasarımı

İçerik: Kampanya reklam tasarım dersi, reklam kampanyasının evrelerini, kampanya konularının belirlenmesini, reklam amaçlarının saptanmasını, ürün ve hizmet analizinin yapılmasını, hedef kitlenin belirlenmesini içermektedir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı?, Güven Borça

Yaratıcı Zekanın Gücü, Tony Buzan

Küçük Bir Reklam Bütçesiyle Büyük Sonuçlar, Cynthia Smith

Pazarlama İletişimi Yönetimi, Y. Odabaşı & M. Oyman

Ölçülebilir Reklam Hedefleri İçin Reklam Hedeflerini Tanımlamak, Solomon Dutka. Wells, W., Burnett, J. and Moriarty, S. (1998).

Advertising Principles and Practice, 4th Edition. New

Jersey: Prentice Hall.

Erdoğan, İ. (2008). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk

Yayıncılık. Odabaşı, Yavuz (2013). Tüketim Kültürü, 4. Basım. İstanbul: Sistem Yayıncılık

MCOM 417 Sanat, Kültür ve Toplum

İçerik: Bu dersin içeriği, günümüzün küreselleşen dünyasına entegre olmanın öneminin bilincinde, kültür ve sanat alanlarında donanımlı gençler yetiştirmeye yönelik olarak, kamu ve özel sektörde yatırımların giderek arttığı bu alanlarda çok yönlü bakış̧ açısına sahip mezunlar yetiştirmek amacıyla hazırlanmaktadır.

MCOM 418 Popüler Kültür ve Medya

Bu derste öğrencinin iletişim, kitle iletişimi, kültür, kitle kültürü, medya, yeni medya, popüler kültür kavramlarını Türkiye’den ve dünyadan örneklerle sorgulayarak, araştırarak, tartışarak öğrenmesi ve iletişim çalışmalarında bağlantılar kurarak değerlendirmesi amaçlanmaktadır. 

MCOM 419 Gazetecilik Uygulamaları

Bu derste, öğrencilerin; gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan Türkçe yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, farklı yazım biçimlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

MCOM 433 Medya Okuryazarlığı

Medyanın ideolojik ve mülkiyet yapısının olduğunu öğrenir, medyanın işleyişinin ve

gramerinin farkına varır. Bilinçli bir medya okuryazarı olur, Medya Okuryazarlığı alanındaki kuramcıları bilir, Medya Okuryazarlığı’nın bilinçli medya izleri yaratmadaki önemini kavrar,

medyanın yapısını yakından tanır, medya-iktidar ilişkisini öğrenir, medyada manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonun niçin yapıldığını bilir, medyanın yapısına ilişkin farkındalık geliştirir, Türkiye’nin medya okuryazarlığı alanında geldiği noktayı öğrenir.

MCOM 432 Gazetecilik Uygulamaları

Bu derste, öğrencilerin; gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan Türkçe yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, farklı yazım biçimlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. 

MCOM 421 Estetik

Estetik üzerine yapılan temsiller ve geliştirilen düşünceler alanındaki edebi ve eleştirel geleneklerin incelenmesi. Estetik kriterlerini anlamak ve değerlendirmek için çeşitli eleştiri yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması. (özellikle film, televizyon ve reklâmcılık gibi medya alanlarında)

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Ana Kaynak : Tunalı, İsmail, Estetik , Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004; Hünler, Hakkı, Estetiğin Kısa Tarihi , Paradigma Yayınları, İstanbul, 1998; Kagan, M., Estetik ve Sanat Dersleri, İmge Yayınları, 1993.

Yardımcı kaynaklar: Bozkurt, Nejat, Sanat ve estetik Kuramları, Asa Kitabevi, 2000; Sena, Cemil, Estetik, Sanat ve Güzelliğin Felsefesi, Remzi Kitabevi, 1972.

MCOM 422 Reklam ve Tanıtım

Reklam ve Tanıtım, reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Reklamcılık, Haluk MESÇİ, Anadolu Üniversitesi Yayınları – Ekim 1984

Reklam Kampanyası Planlaması, Dr. İlhan ÜNLÜ, Anadolu Üniversitesi Yayınları – Ekim 1987

Reklamcılık, Jules HENRY, Eylül – 1995

Pazarlamanın önemi, (Philip Kotler and Gary Armstrong, Marketing: An Introducttion, 3rd ed. Englewood Cliffs,

N.J.: Prentice-Hall, 1993, s.2.)

MCOM 423 Reklam Tasarımı, Grafiği ve Üretimi

Bu ders kapsamında reklam grafik tasarım disiplininin temel unsurları, renk, çizgi, ton ve şekil gibi konular söz konusudur. Bu bağlamda logo tasarımı, görsel imge ve grafik tasarımının temel unsurlarının reklam içindeki yeri konu edilecektir.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Genel İletişim Teknikleri, Reklamcılığa Giriş Ders notları

MCOM 424 Medya Yönetimi

Bu dersin amacı, medyanın temel yönetim biçimlerini irdelemek ve tartışmaktır. Radyo, televizyon, digital platform, yazılı basın ve elektronik gazeteciliğin temel yönetim stratejileri, örnekleriyle birlikte öğrencilere sunulacak ve tartışılacaktır. Ders, medyada sahiplik ve dağıtım sistemleri, seyirci, dinleyici, okur araştırması, reklam ve satış gibi temel medya yönetimi kavramlarını kapsamaktadır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

CROTEAU, D. HOYNES W. (2003) Media Sociey: Industries, İmages and Audience, Pine Forge Press. HESMONDHALGH D. (2008) Media and Social Theory, Roudledge. ÖNÜR, N., (2001); Küreselleşen Dünyada İletişim ve Toplum, Alp Yayınevi, Ankara.