Program Hakkında


İletişim dünyası çok hızlı biçimde değişmekte ve gelişmektedir. Yerel ve küreseli aynı zaman ve mekan boyutlarına eş güdüm içinde taşıyan iletişim teknolojileri, dünyanın öncü ülkeleri tarafından ilgiyle takip edilmekte ve hatta etkin biçimde kullanılmaktadır. Yirminci yüzyılda iletişim ve medya alanında söz sahibi olan ülkeler, günümüzde de yeni medya/sosyal medya araçları ile dünya gündeminin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle iletişim ve medya araçlarına olan ihtiyaç hemen her alanda artmaktadır. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak ülkemizde de iletişim fakültelerinin sayısı artmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi, İletişim Fakültesi gerek toplumsal gerekliliklerin, gerekse küresel eğilimlerin farkında olarak teori ile uygulamayı bir arada harmanlayan bir medya ve iletişim programına sahiptir. Özgün değer ve medeniyet referansları çerçevesinde teorik bir formasyonun ardından öğrencilerin mesleki olarak gelişimlerini sağlamak amacıyla staj programlarına müfredatta ağırlık verilecektir.

Öğrencilerimiz sektörün öncü medya kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilip fakülte bünyesinde kurulacak bir medya merkezinde uygulamalı eğitim görerek donanımlarını artıracaklardır. Ayrıca uluslararası kimi üniversite, enstitü ve medya kuruluşları ile ikili anlaşmalar neticesinde öğrencilerimiz eğitim hayatlarına küresel bir vizyonu da eklemiş olacaklardır.

İbn Haldun Üniversitesi, İletişim Fakültesi mezunları; sahip oldukları vizyon, aldıkları teorik ve pratik temelli eğitim, geliştirdikleri uluslarası perspektifler ile ekonomik, siyasal, sektörel vb. hemen her alanda ülkemiz, coğrafyamız ve bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu insan unsurunu karşılayacaktır.

Genel İlkeler

Lisans

 1. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi vizyoner ve teknik beceri sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları bir yandan medya ve iletişim sektörünün gerektirdiği güncel mesleki donanımla teçhiz olunacak, diğer yandan iletişim bilimleri ve sosyal bilimler alanında temel bilgi ve becerileri edinecek, üç dilde mesleğini icra edebilecek şekilde eğitim alacaktır.
 2. İletişim Fakültesi, sadece medya piyasasını değil, iletişim sektörünü de hedef alır, ancak diğer İletişim Fakültelerinde olduğu gibi “piyasaya ara eleman yetiştirmek” misyonunu benimsemez. Onun yerine medya ve iletişim piyasasına “kaliteli insan kaynağı” sağlama amacını benimser.
 3. İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan lisans program(lar)ı öğrencilerine geniş ve kuşatıcı multidisipliner bir ufkun kazandırılmasını amaçlar.
 4. İletişim Fakültesi lisans program(lar)ı bir uzmanlaşma değil, yoğunlaşma sağlar. İletişim Fakültesi öğrencileri dil hazırlık döneminin ardından birinci yıl “üniversite ortak dersleri”ne, ikinci yıl “iletişim alanı için zorunlu ortak dersler”e, üçüncü yıl “yoğunlaşacağı alanın dersleri”ne ve dördüncü yıl “sektörden alacağı pratik dersler”e muhatap olur.
 5. İletişim Fakültesi üniversitenin misyonuna uygun olarak kendi mezunlarını parçası olduğumuz kültürel coğrafyanın ve mirasçısı bulunduğumuz tarihsel birikimin gerçekleri ile uyumlu bir iletişimbilim yaklaşımı içinde yetiştirmek ister.
 6. İletişim çalışmaları bir ömür boyu öğrenme, okuma ve çalışma serüveni demektir. Zira sosyal bilimlerin kesişiminde yer alan iletişim, başta sosyoloji olmak üzere tarih, siyaset bilimi, iktisat, psikoloji, antropoloji vb. daha birçok disiplinle ilişkiler üzerine kurulmaktadır.
 7. İletişim Fakültesi özel ve kamudan paydaşlarla yakın ilişki ve işbirliği içerisinde lisans programlarını uygulamaya koyacak, öğrencilerinin mezun olmadan önce kamu ve özel sektörle verimli bir ilişki ve işbirliği içine girmelerini temin edecektir.

 

Lisansüstü

 1. %75 lisansüstü öğrencisi ve araştırma merkezli bir üniversite olma iddiasında olan İbn Haldun Üniversitesi Medya Çalışmaları ve İletişimbilimleri alanına da özgün katkılar sunacaktır. Bu çerçevede Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli (%30 İngilizce), ve Tezsiz (%30 İngilizce) programları açılmıştır.
 2. İletişim Fakültesi araştırma odağını sadece piyasanın veya sektörün ihtiyacına göre değil; bir yandan bütün bir ülke sathını, diğer yandan bölgemizin ihtiyaçlarını gözeterek belirleyecektir.
 3. İletişim Fakültesi iletişimbilim ve medya çalışmaları alanındaki nitelikli ve özgün akademisyen ihtiyacını karşılamak noktasında lisansüstü programlara özel bir önem vermektedir.
 4. İletişim Fakültesi yüksek lisans kademesinde İngilizce programlar yanında Türkçe programlar açmayı da planlamakta, bu programlarla ulusal medya alanına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Mezunlarımızın İstihdam İmkanları

 1. Öncelikle istihdam sorunun tek başına İletişim Fakültesi mezunları ile ilgili olmadığını belirtmek gerekmektedir. Ayrıca her yıl binlerce mezun veren İletişim Fakülteleri ve benzeri Meslek Yüksek Okulları mezunlarının medya sektöründe istihdam edilmeleri pratikte mümkün değildir. Doğal olarak mezunların ya rakipleri içerisinde ayırt edici vasıflara sahip olmaları, ya da başka alanlarda istihdam olmaları gerekmektedir.
 2. Bu anlamda öğrencilerimizin söz konusu her iki duruma uygun yetiştirilmeleri, yukarıda genel ilkeler başlığında belirtilen geniş bir ufuk ve vizyonla mümkün olabilir. Multisidipliner zengin bir okumanın yanı sıra, yabancı dilde eğitim ve yurtdışı tecrübeleri ile birlikte söz konusu gelişim sağlanmış olacaktır.
 3. Engin bir arka planla yetişen öğrenciler, sektörde reklam, sanat, film, animasyon vb. ajans faaliyetlerinde bulunabilir veya bireysel iş kurma teşebbüslerinde bulunabilirler.
 4. Mezunlarımız ayrıca sadece medya sektöründe istihdama değil; öğretmenlikten, diğer devlet kurumlarında memuriyete, STK’larda yönetici olmaktan, bürokrasi ve siyaset mekanizmasına, çeşitli think-thank’lerde istihdam edilmeye kadar daha birçok alanda görev alabilir.
 5. Bunun yanı sıra, Türkiye’de son yıllarda artan üniversiteleşme politikaları bağlamında başta İletişim Fakülteleri olmak üzere, yakın diğer alanlardaki akademisyen ihtiyacının karşılanması bir diğer önemli istihdam alanıdır.