Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

RTC 503 Sosyal Teori ve İletişim Çalışmaları (İngilizce)

Dersin amacı medyaya ilişkin çalışmaları genel sosyal teori çerçevesinde değerlendirmek ve iletişim alanında yüksek lisans yapabilmek için bir temel oluşturmaktır. Pozitivist metodoloji, pozitivizme yönelik eleştiriler ve alternatif yaklaşımlar, medya çalışmalarının erken dönemlerinde yapılan çalışmalar, kültürel göstergeler ve etki kavramları, eleştirel teori, kültürel çalışmalar, feminist yaklaşımlar, teknolojik determinizm ve hipergerçeklik ve simülasyon kavramları bu derin içeriğini oluşturmaktadır.

Bu dersi alan öğrenci;

 1. Pozitivist metodolojinin özelliklerini tanımlar.
 2. Pozitivist metodolojiye yönelik eleştirileri değerlendirir.
 3. Eleştirel teorinin özelliklerini tanımlar.
 4. Eleştirel teori ile pozitivist metodoloji arasındaki farklılıkları değerlendirir.
 5. Amerikan medya çalışmalarında pozitivist metodolojinin kullanıldığı erken dönem araştırmaları sıralar.
 6. Amerikan medya çalışmalarında pozitivist metodolojinin kullanıldığı erken dönem araştırmalara yönelik eleştirileri değerlendirir.
 7. Medya çalışmalarında “etki” paradigmasının ne olduğunu açıklar.
 8. Medya çalışmalarında “etki” paradigmasını merkez alan çalışmaları değerlendirir.
 9. İngiliz eleştirel kültürel ve medya çalışmaları geleneği bağlamında Raymond Williams, Glasgow Media Group ve Stuart Hall tarafından gerçekleştirilmiş çalışmaları değerlendirir.
 10. “İletişimsel” kültürel çalışmalarını ve izleyici araştırmalarını tanımlar, bu araştırmaların “etki paradigması”nı merkez alan önceki araştırmalardan farklılaşan metodolojik yönelimlerini değerlendirir.
 11. “İletişimsel” kültürel çalışmaları ile izleyici araştırmalarının “etki paradigması”nı merkez alan önceki araştırmalardan farklılaşan metodolojik yönelimlerini değerlendirir.
 12. Medya çalışmalarına feminist metodolojinin katkısını değerlendirir.

 RTC 505 Film Analizi I

Dersin amacı farklı mecralara ve izleyici kitlelerine yönelik olarak, farklı amaçlarla yapılmış filmlerin çözümlenme biçimlerine ilişkin bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Görüntü çözümlemeleri, film kuramları, sinemada metin ve anlatı, içerik ve söylem çözümlemeleri, anlatı çözümlemesi, metinlerarasılık, psikanalitik ve feminist çözümlemeleri, tarihsel ve sosyolojik çözümlemeler, televizyon dizileri çözümlemeleri, reklam filmi çözümlemeleri, kısa film ve belgesel çözümlemeleri dersin genel içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersi alan öğrenci; sinema, televizyon ve reklam alanında her tür filmi çözümler; film çözümlemelerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir, film çözümleme tekniklerini tanır; film çözümleme araçlarını kullanma becerisine sahiptir; sinema ve televizyon alanında metin çözümleme yönteminin uygulanacağı bilimsel araştırmalar yapar.

RTC 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Araştırmada temel kavramlar; araştırma yöntemleri, örneklem ve bilgi toplama teknikleri; verilerin analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi; araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması. Teori Geliştirme ve Metodoloji: Niceliksel ve Niteliksel Araştırmalar, Odak Grup Görüşmeleri, İçerik Analizi, Örnek Olay Araştırmaları, Niteliksel Verilerin Analizi, Geçerliliği ve Güvenilirliği, Nicel Araştırmanın Doğası: Ölçme ve Ölçeklendirme, Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri, Sistematik Yeniden Gözden Geçirme, Nedensellik Çalışmaları ve Deneysel Tasarım, Alan Araştırması Tasarımı Örnekleme Süreci-Teorileri-Örnek Sayısı, Veri Seti Hazırlama ve Öncül Analizler, Hipotez Testi1: Parametrik Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Hipotez Testi2: Parametrik Olmayan Testlerle İlişki ve Farklılık Testleri, Araştırma Taslaklarının Sunumu ve Tartışılması, Genel Değerlendirme

RTC 502 Film Analizi II

Dersin amacı farklı mecralara ve izleyici kitlelerine yönelik olarak, farklı amaçlarla yapılmış filmlerin çözümlenme biçimlerine ilişkin bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Metinlerarasılık, psikanalitik ve feminist çözümlemeler, tarihsel ve sosyolojik çözümlemeler, televizyon dizileri çözümlemeleri, reklam filmi çözümlemeleri, kısa film ve belgesel çözümlemeleri dersin genel içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersi alan öğrenci; sinema, televizyon ve reklam alanında her tür filmi çözümler; film çözümlemelerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir, film çözümleme tekniklerini tanır; film çözümleme araçlarını kullanma becerisine sahiptir, sinema ve televizyon alanında metin çözümleme yönteminin uygulanacağı bilimsel araştırmalar yapar.

RADYO, TELEVIZYON VE SINEMA

SEÇMELİ DERSLER

RTC  507 Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler

Dersin amacı yeni toplumsal yapılara ve bu yapıların oluşumunda yeni iletişim teknolojilerinin ve süreçlerinin rolüne dair kuramsal bir giriş yapmaktır. Bu ders yeni medya kavramı, dijital kültürler, ağ tabanlı sosyallik ve siyaset, ağ tabanlı toplumsal hareketler ve sosyal medya kullanım pratikleri gibi konuları içermektedir. Bu konular dijital iletişim teknolojilerinin geçmişi, bugünü ve geleceğine odaklanarak ele alınacaktır. Bu dersi alan öğrenci; günümüz iletişim teknolojilerinin temellerini tarihsel bir perspektif içerisinde tanımlayabilecek; ağ toplumu, bilgi toplumu, yeni iletişim düzeni, sosyal medya, toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim kuramları bağlamında kullanabilecek; sosyal medya, çevrimiçi kamusal alan, dijital toplumsal hareketler gibi kavramları iletişim teorileri çerçevesinde tartışabilecek; modern toplum ve postmodern toplum arasındaki temel farklılıkları karşılaştırabilecek; günümüz bilgi toplumu ve ağ toplumunun temel özelliklerini değerlendirebilecektir.

RTC 509 İletişim Sosyolojisi (İngilizce)

Bu dersin amacı kitle iletişim araçlarının toplum ve bireyler açısından insanlar üzerindeki etkilerinin kültürel çerçevede değerlendirilmesi ve irdelemesidir. İletişim araştırmaları tarihi çerçevesinde kitle iletişim araçlarının insanlar üzerindeki etkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersi alan öğrenci; kitle iletişim araçlarının toplum ve bireyler açısından etkilerini kültürel çerçevede değerlendirmeyi ve irdelemeyi kavrar.

RTC 511 Toplumsal Değişim ve Medya

Bu dersin amacı, farklı toplumsal değişim kuramları çerçevesinde iletişim, kültür ve medyanın dönüşümünü, aynı zamanda da bu ögelerin toplumsal değişimdeki rollerini tarihsel perspektifte incelemektir. Bu bağlamda ekonomik, kültürel, teknolojik, demografik, siyasi gelişmeler ve bunların kültürel ve medyatik pratiklerdeki yansımaları ele alınacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci; toplumsal değişim kuramları çerçevesinde dünya ve Türkiye tarihini yorumlar; ekonomik, kültürel, demografik, siyasi ve teknolojik gelişmelerin medya ve kültürel pratikler üzerindeki etkisini açıklar; iletişim, medya ve kültürel pratikler ile toplumsal değişim arasındaki ilişkiyi açıklar; kültürel ve medyatik pratikler hakkındaki güncel tartışmaları kavrar.

RTC 504 İktidar, İdeoloji ve Medya

Bu dersin amacı medyanın ideolojik arka planını kavrama, sermaye ve iktidar ile olan ilişkisini analiz etme, gazete metinleri üzerinden metin incelemesi ve söylem analizi yapmayı kavramayı öğrencilere kazandırmaktır. İdeoloji, Yeniden üretim, söylem analizi, basın ve medya, Frankfurt Okulu gibi konu başlıkları dersin içeriğinde ele alınacak konu başlıklarıdır. Dersi alan öğrenci, ideolojinin farklı anlamlarını tanımlar ve ortaya çıkışı, amaç ve etkilerini ve kitle iletişim araçlarının dördüncü güç olma özelliğini kavrar; kitle iletişim araçlarının/basının medyaya dönüşüm sürecini eleştirel olarak ayırt eder; medyanın ideolojiyi kurgulama ve aktarma yollarını eleştirel değer biçer.

RTC 506 Medya, Tüketim ve Gençlik

Bu dersin amacı medya araçlarının kullanımının yaygınlaştığı günümüzde gençlerin tüketim kültürü içerisindeki yerini sorgulamaktır. Popüler kültür, teknoloji bağımlılığı, sanal dedikodu, sanal gerçeklik, Y Kuşağı, postmodernizm, sosyal ağlar gibi konular dersin genel içeriğini oluşturmaktadır.

RTC 508 Medya Analizi (İngilizce)

Bur dersin amacı metin çözümlemelerinde geçerli analiz tekniklerinin ele alınmasını ve farklı metinlerin hangi yöntemlerle incelenebileceğini ele almak amaçlanmaktadır. İçerik çözümlemesi, yorumsamacı çözümleme, tematik çözümleme, söylem çözümlemesi ideolojik çözümleme gibi farklı analiz metotları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dersin sonunda öğrenci, yazılı, görüntülü, sesli ve multimedya metinlerini analiz edebilecek, veri toplayabilecek ve bunları değerlendirebilecektir.

RTC 513 Medya Etiği (İngilizce)

Bu dersin en temel hedefi, öğrencilerin medyadaki etik sorunları fark edebilmeleri ve çözüm önerileri geliştirebilmeleridir. Daha özelde gazetecilik mesleğiyle ilgili etik düzenlemeleri içselleştirmeleri ve etik dışı örnekleri fark ederek eleştirebilmeleri hedeflenmektedir. Medyadaki etik dışı uygulamaların ortaya çıkış nedenlerini analiz etmek dersin bir diğer amacıdır.

RTC 515 Yeni Medyada Yayıncılık Teknikleri

Günümüz online ve sosyal medya araştırmasına şekil veren belli başlı hususlarla birlikte, sosyal medyaya ait temel araştırma tekniklerinin öğretilmesi dersin temel amacıdır. Ders kapsamında online araştırma ölçeği, hızlı gelişme nedenleri incelenerek yeni medyada araştırma yöntemleri konusu işlenecektir.

RTC 517 Film Kuramları

Bu dersin amacı sinemayı, başlangıcından bu yana yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen başlıca kuramları ve kuramcıları öğreterek, sinemaya daha geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci sinema sanatını geliştirir; temel sinema kuramları ve önemli kuramcıları hakkında bilgi edinirler; sinema kuramlarının ortaya çıkma nedenlerini öğrenirler, sinemanın hangi nedenlerle ve nasıl kullanıldığını görürler; sinema dilinin gelişimini kavrarlar.

RTC 510 Kısa Film Yapımı

Bu ders, güncel video yapım teknikleri ve estetiği konusuna odaklanır. Öğrencileri teknik ekipmanlarla tanıştırmayı ve bu alandaki teknik gelişmelerin temel tarihini vermeyi amaçlamaktadır. Ders süresince, kamera ve televizyon sisteminin çalışma prensipleri, kamera destek sistemleri, objektifler, kurgu gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.

RTC 512 Belgesel Film Yapımı

Bu ders, öyküsel olmayan sinema ürünlerinin dünyasına bir giriş olarak tasarlanmıştır. Ders erken dönemlerden günümüze kadar, çoğunlukla belgesel ve etnografik filmler olmak üzere, ama deneysel filmlere de değinerek, öyküsel olmayan sinema ürünlerinin tarihi gelişimine eleştirel bir bakış sunacaktır. Ders, belgesel kuram ve eleştirisini, etik konuları, sunumla ilgili sorunsalları, fikir geliştirmeyi, araştırma yöntemlerini, proje önerisi yazmayı, bütçelendirmeyi ve dağıtım haklarını kapsayacaktır. Ayrıca, öğrenciler bu derste ön hazırlıklarından kurgusuna kadar öyküsel olmayan bir film projesi gerçekleştireceklerdir.

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 1. Öğrenciler uzun ve kısa metraj belgeseller izleyip yorumlayabilir hale gelecekler
 2. Öğrenciler bir olayı ya da duyguyu görsel olarak nasıl ifade edebileceklerini deneyimleyecekler
 3. Öğrenciler bir belgesel filmin üretim sürecine dahil olacaklar ve çekim gerçekleştirecekler
 4. Dönem içinde gerçekleştirecekleri kısa belgesel film projesi için sinopsis ve tretmanli proje dosyası hazırlayacaklar.
 5. Belgesel sinemanın çeşitli teamüllerini ve yönelimlerini tartışacaklar.

RTC 514 Radyo Televizyon Yayıncılığı

Bu derste radyo ve televizyon yayıncılığının toplumsal tarihi, Türkiye’de radyo televizyon yayıncılığı, radyo – televizyon yayıncılığında yapı ve işleyiş, uluslararası radyo televizyon yayıncılığı, karasal televizyon yayıncılığı, uydu televizyon yayıncılığı, IPTV ve internet yayıncılığı, mobil televizyon yayıncılığı konuları işlenecektir.

Bu dersi alan öğrenci radyo ve televizyon yayıncılığının toplumsal tarihçesini açıklar, radyo ve televizyon yayıncılığının teknolojik gelişimini kronolojik olarak açıklar, radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan yayın teknolojilerini birbirleri ile karşılaştırır.

RTC 516 TV Programcılığı

Radyo ve Televizyon Programcılığı dersinin amacı televizyon programları konusunda gerekli kurumsal bilginin yanında, radyo ve televizyon programcılığı süreçlerini yönetme, çeşitli programlar üretme ve yayınlama bilgisini kazandırmaktır.

RTC 519 Radyoda Program Yapımı

Dersin amacı, öğrencinin radyo programcılığı ve radyo programı hazırlama konusunda yeterlilik kazanmasını sağlamaktır. 

RTC 521 Spikerlik ve Sunuculuk

Bu derste düzgün konuşma ve sunum tekniklerinin aktarılmasının yanı sıra etkili konuşmada sesi kullanım öğretilmesi, dili doğru kullanabilme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca konular arasına öğrencinin sinema televizyon alanında haber spikeri, program sunucusu olabilmesine yönelik çalışmalar yapması hedeflenmektedir.

RTC 523 Senaryo ve Yazım Teknikleri

Bu dersin amacı senaryo yazım tekniklerinin (klasik yöntem, Amerikan yöntemi) kavranması ve uygulamada kullanılabilmesi, ayrıntılı film öyküsü, sinopsis, tretman, senaryo yazımı kavramlarının teorik ve teknik olarak aktarılması, sahne, Plan, sekans, plan-sekans ayrımlarının kavratılması, dramatik yapı, karakter analizi, olay örgüsü, diyalog örgüsü, kavramlarının teorik olarak kavratılması, senaryo yazmaya ilişkin temel bilgilerin edinilmesini hedefler. Derste öykü, edebi öykü ve filmsel öykü ayrımı, film öyküsü, sinopsis, kuramsal bilgiler, tretman, senaryo yazım teknikleri, sahne, plan, sekans, plan-sekans ayrımlarına kuramsal ve uygulama üzerinden karşılaştırma, dramatik yapının kuramsal olarak incelenmesi, dramatik yapının kuramsal analizi, karakter yapılanmasının kuramsal analizi gibi konular ele alınacaktır.

RTC 518 Türk Sineması

Bu dersin amacı Türk sinemasının tarihsel gelişimi içerisinde ele alarak, sinemanın siyasal, ekonomik, endüstriyel yapıyla ilişkilerini kurup açıklamak, öğrencilerin sinema pratiğinin Türkiye’de hangi gelişim aşamalarından geçtiğinin farkına varmalarını ve bu aşmaların nasıl bir sinemasal gelenek oluşturduğunu değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci; Türk sinemasının temel karakteristik özelliklerinin neler olduğunu tanımlar, siyasal olanla Türk sineması arasındaki ilişkiyi açıklar, Türk sinemasının endüstriyel yapısının nasıl işlediğini açıklar, yapım koşullarını ve olanaklarını analiz eder, dağıtım koşullarını ve olanaklarını analiz eder, Türk sinemasıyla diğer ülke sinemaları arasında ilişki kurar, Türk sinemasının özgül yanlarını ve bunların ortaya çıktığı koşulları açıklar, Türk sinemasının kendine özgü türlerini tanımlar ve bunların hangi koşullarda ortaya çıktığını açıklar, Türk sinemasının kendine özgü estetik geleneklerini tanımlar. Türk sinemasının kendine özgü estetik geleneklerini tanımlar, Türk sinemasının estetik gelenekleriyle diğer ülke sinemalarında ortaya çıkan gelenekler arasındaki ilişkiyi karşılaştırır, Türk sinemasının estetik gelenekleriyle diğer ülke sinemalarında ortaya çıkan gelenekler arasındaki ilişkiyi karşılaştırır, değişik tarihsel dönemlerde sinemada ortaya çıkan farklılıkları karşılaştırarak bunların gelişiminin ana hatlarını gösterir, anlatı yapısındaki farklılıkları ve bunların nedenlerini değerlendirir, tematik gelişimdeki farklılıkları ve bu farklılıkları etkileyen faktörleri açıklar, sinema tarihi yazımının özelliklerini göz önünde bulundurarak Türk sinema tarihinin yeniden yazımında hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini değerlendirir.

RTC 520 Politik Sinema (İngilizce)

Politik faktörlerin estetik yaklaşımlara dönüşümü ile estetik ve politik analiz arasındaki ilişkiyi anlamak. Ders kapsamında, birbirinden farklı oldukları kabul edilen iki değer arasındaki olası ilişkiler tartışılacaktır. Bu bakımdan, estetik ve politika arasındaki ilişki insan, doğa ve insanlığın ürünleri çerçevesinde yeniden düşünülerek incelenecektir.

RTC 522 Bağımsız Sinema (İngilizce)

Bu ders dijital çağda değişen uygulamalara özel bir vurgu yaparak bağımsız sinemanın estetiğini, tarih ve kültürünü inceler. Kurmaca ve kurmaca olmayan anlatılar arasındaki karmaşayı çözebilmek için bağımsız sinemanın çağdaş trendlerini araştırır.