Ders İçerikleri


BİRİNCİ YIL

I.Yarıyıl – Güz Dönemi

İsim/Kod: SPS 101 Humanity and Society I

İsim/Kod: HUM 101 The World and Through Art and Literature

İsim/Kod: SPS 103 Comparative Theories and Methods I

İsim/Kod: NS 101  Nature and Science I

İsim/Kod: MCOM 101 İletişim Bilimine Giriş

İçerik: Kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, popüler kültür, popüler ve kitle davranışı kavramları, tanımları, tarihsel sosyolojik gelişimleri, kitle iletişim araçları, yapıları, organizasyonu ve etkileri. Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarının kullanımı.

İsim/Kod: PSY  101 Psikolojiye Giriş

İsim/Kod: GE 100 Introduction to University Life (Orientation)

 

II.Yarıyıl – Bahar Dönemi 

II.Yarıyıl –  Bahar Dönemi

İsim/Kod: SPS 102 Humanity and Society

İsim/Kod: HUM 102 The World Through Art And Literature II

İsim/Kod: SPS 104 Comparative Theories and Methods II

İsim/Kod: NS 102     Nature and Science II

İsim/Kod: MCOM 102 Medya ve İletişim Tarihi

İçerik: Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı ve tarihsel süreç̧ içerisindeki gelişimleri,  güncel medyayı doğru değerlendirebilmek için basının geçmişten günümüze geçirmiş lduğu siyasi, ekonomik, toplumsal değişiklikler, medyanın tarihi, içeriği ve yapısıyla gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

İsim/Kod: MCOM 104 Medya İçin Teknik Beceriler I        

Öğrencilerin Medya ve iletişim alanında üretim yapabilmelerine imkân verecek teknik ve pratik bilgileri içeren bir derstir. Kelime işleme programları, veri tabanı oluşturma, sunum hazırlama programları, fotoğraf işleme programları temel seviyede öğretilecektir.

İKİNCİ YIL

III.Yarıyıl – Güz Dönemi

İsim/Kod:  HIST 101History of Modern Turkey I

İsim/Kod:  TLL 101 Modern Turkish Literature I

İsim/Kod:  LAW 251 Hukuka Giriş

İsim/Kod:  MCOM201 Temel Fotoğrafçılık

İçerik: Temel fotoğraf bilgisi, objektifler, pozlama, filtreler, alan derinliği, pozometreler, diyafram ve enstantane gibi temel unsurlar, kompozisyon ve ışık gibi fotoğrafçılığın en temel unsurları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İsim/Kod:  JO201 Temel Gazetecilik

İçerik: Bu ders, öğrencilerin medya ve gazeteciliği bir bütün olarak anlamaları için çerçeveler sunmaktadır. yazılı, görsel, yeni medya ve tüm diğer kitle iletişim araçlarında temel gazetecilik kavramını anlamaları, haber yazım tekniklerini kavramaları, iş etik ve ahlaka kurallarını bilmeleri, ulusal ve uluslararası insan merkezli haber olgusunu vurgulamayı amaçlamaktadır. Ayrıca gelişen global dünya düzeneğinde medya endüstrisi kavramı da aktarılacaktır. Yeni medya da haber içeriği oluşturulmasından da örnekler verilecektir. Böylelikle öğrenciler; geleneksel ve yeni medya kuruluşlarında göreve başladığında, medya haberciliği, doğru haber yazım teknikleri ve içerik oluşturma konularında yeterli bilgi birikimine sahip olabileceklerdir.

 

 

IV.Yarıyıl – Bahar Dönemi 

İsim/Kod: HIST 102 History of Modern Turkey II

İsim/Kod: TLL 102 Modern Turkish Literature II

İsim/Kod: PR 202 Halkla İlişkilere Giriş

Ders kapsamında, Halkla İlişkiler’in tarihsel süreçte geçirdiği değişimler anlatılarak, işlevleri ve ilişkili olduğu alanlar ortaya konacaktır. Halkla İlişkiler disiplininin uygulama alanları ve kampanyalandırma sürecinde projelendirme aşamalarının öğrenilmesi sağlanmaktadır.

İsim/Kod: DFT 202 Film Yapımına Giriş

Bu ders öğrencileri film ve televizyonu anlamak ve doğru şekilde okumak için başlangıç seviyesinde bilgilerle tanıştırmayı hedefler. Dersin içeriğinde film dilinin en temel öğelerinden anlatım, sinematografi, mizansen, kurgu ve ses gibi kavramlar ve medya çalışmalarında kullanılan tür, auteur, ideoloji ve temsil gibi anahtar kelimeler bulunur.

İsim/Kod: ECON 210 İktisada Giriş

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl – Güz dönemi 

sim/Kod: MCOM 301 İletişim Teorileri             


İçerik: İletişim Kuramları dersi, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır. Bu doğrultuda derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve iddiaları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın belirginleştirilmesine çalışılmaktadır. Bu sayede ders, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modellerin sunduğu imkanlar ve kısıtlamalar hakkında öğrencilere bilgi sunmaktadır.

VI. Yarıyıl – Bahar Dönemi

İsim/Kod: POLS 307 Araştırma Yöntemleri  

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl – Güz Dönemi 

İsim/Kod: MCOM  401 İletişim Araştırmaları ve Medya Analizi                                   

İsim/Kod: MCOM 403 Bitirme Projesi

VIII. Yarıyıl – Bahar Dönemi                                                                                                                                                   

MCOM 404 Bitirme Projesi II

SEÇMELİ DERSLER

DFT 203 Temel Kamera Bilgisi

İçerik:  Kameranın çalışma prensipleri, farklı kamera ve sensör tipleri, kamera ekipmanları, çekim öncesi hazırlık, kayıt formatları, çekim planlama, hareketli ve durağan çekim teknikleri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

PR 201 Kişiler Arası İletişim

İçerik: Bu dersi işlerken öğrencilerin insanı ve kendilerini tanımalarını sağlamak için benlik, birey olma, kimlik, aidiyet, toplum içinde yaşama, yaşanan ilişkilerin özü, değeri ve işleyişi konusunda bilgiler verilmektedir.

PR 203 Etkili ve Yaratıcı İletişim Teknikleri

İçerik: Kişiler arası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişiler arası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

JOR 205 Basım Sanayinin Temel Kavramları

İçerik: Ders, basın ve basımcılık alanında meslek yaşamına atılacak öğrencilere gazeteden dergiye, basılı malzemeler alanında uygulamada karşılaşacakları örneklerin üretim aşamaları konusunda bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

DFT 204 Sinematografi

İçerik: Sinematografi dersi içeriğinde mizansen, çekim, kurgu ve ses teknikleri üzerine gerekli temel bilgi verilir ve sinema tarihinden alınan film örnekleriyle bu tekniklerin sinema sanatına nasıl katkı yaptığı gösterilir.

DFT206 Sanat Tarihi

İçerik: Sanat tarihi dönemleri, Batı sanatı tarihi, Rönesans dönemi sanatının incelenmesi, mısır dönemi sanatının incelenmesi çağdaş sanat akımları, çağdaş sanat akımlarının incelenmesi, soyut sanat akımı ve sonrasını incelemek, 1970 sonrası kavramsal sanat akımları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PR 204 Reklamcılığın Temel İlkeleri

İçerik: Bu dersin, reklam konusunda gerekli temel bilgiler, reklam kavramı, reklamcılığın gelişimi, günümüzdeki durumu, hedef kitle üzerinde nasıl etkili olduğu gibi reklamcılığı öğrencilerine tanıtacak bir içeriği vardır.

PR 206 Örgütsel İletişim

İçerik: Örgüt kavramı hakkında, bir örgütün ve iç ve dış kamularıyla iletişimi, örgütlenme ilkeleri, yeni iletişim teknolojileri ve örgütsel iletişim ilişkisi, güç ilişkileri, çatışma ve çözümleri, yaratıcılık kavramları gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

JOR 202 Medya İçin Teknik Beceriler II

Öğrencilerin Medya ve iletişim alanında üretim yapabilmelerine imkân verecek teknik ve pratik bilgileri içeren bir derstir. Kelime işleme programları, veri tabanı oluşturma, sunum hazırlama programları, fotoğraf işleme programları temel seviyede öğretilecektir.

JOR 204 Gazetecilik Türleri

İçerik: Siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, psikolojik, ticari, teknik ve teknolojik yönleri olan gazetecilik mesleğinde bir dalda uzmanlaşmak önemlidir. Haber yazım sürecinde muhabirin uzman olduğu bir alanda haberlerini oluşturması daha az hata yapmasına neden olup daha verimli olmasını sağlayacaktır. Haber kalitesini artıran en önemli faktörlerden biri olan uzmanlaşmayla nitelikli haberler yapabilme imkanı olacaktır. Bu ders kapsamında Polis Adliye Haberciliği, İstihbarat Haberciliği, Araştırmacı Gazetecilik, Haber Röportaj, Spor Haberciliği, Kültür-Sanat Haberciliğinin ne olduğu konusunda temel bilgiler verilerek gazetecilik mesleğinde uzmanlaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır.

DFT 301Senaryo Yazarlığı

İçerik: Senaryo yazımı dersidir. İçerik ve yaratıcılık açısından senaryoları inceler. Yazım tekniklerini öğretir. Öğrencilerin kendi kısa film fikayelerinin senaryolarını yazmalarını amaçlar.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

The Writer`s Journey Christopher Vogler

DFT303 Sanat ve Felsefe

İçerik: Bu ders kapsamında felsefenin temel sorunları, düşünürlerin sanatla ilgili görüşleri, sanat eserinin düşünsel yapısı, güncel sanatla ilgili düşünsel yorumlar gibi konular işlenecektir. Bu derste öğrencilerin sanat eserini değerlendirmelerine katkı sağlayacak ölçüde felsefenin temel sorunlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

DFT 305 Ses Kayıt ve Kurgu

İçerik: Bu dersin içeriği sesin fiziksel yapısı ve özellikleri, televizyon ve sinemada ses kayıtçılarının ve mikserlerinin kullanımı, yapısal ve yönel özelliklerini göz önünde bulundurarak farklı amaçlar için mikrofon kullanımları, dijital ses kayıt teknolojileri gibi konulardan oluşmaktadır.

DFT 307 Prodüksiyon

Bu dersin amacı öğrencilere teknik ve teorik olarak başlıca prodüksiyon unsurları olan kamera, ışık, ses ve kurgunun temel prensiplerini öğretmektir. Temel çekim açıları, çerçeveleme, çekim formatları, kamera, ışık, ses, kurgu, görsel-işitsel prodüksiyon cihazlarının kullanım bilgileri, ve pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamaları hakkında bilgiler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

DFT309 İleri Fotoğrafçılık

İçerik: Uygulamalı fotoğraf projeleri ve fotoğraf gezileri, öğrencilerin fotoğraf çekim tekniklerine hakim olunması ve fotoğrafta kompozisyon algısının oluşması için yardımcı olacaktır . Fotoğraf tarihinin incelenmesi ve ödev olarak her öğrenciye bir fotoğrafçının çalışmaları üzerine kapsamlı bir sunum yapması istenilerek öğrencilerin sadece teknik olarak değil kültürel olarak da fotoğrafı anlamasına destek olunacaktır.

Dönem boyunca her öğrenci bir fotoğraf kitabı tasarlayacaktır. Öğrenciler, fotoğraf seçimi ve sıralaması yaparak bunu bir fotoğraf kitabına dönüştürecek ve her tasarım kararının fotoğraf temsilini ve kitabın anlamını nasıl değiştirdiğini keşfedeceklerdir.

DFT311 Video Kurgu

İçerik: Derslerde öğrenciler çeşitli sahne ve sekansları bir araya getirerek nasıl anlam yaratılacağını öğreneceklerdir. Sinemasal zaman ve uzam, gerçeklik, ritim ve devamlılık gibi konulara özellikle değinilecektir. Öğrenciler dijital kurgu yazılımlarını kullanarak her bir planın sure ve sırasını düzenlemek ve görsel devamlılık sağlamak konusunda deneyim edineceklerdir.

PR 301 İkna Kuramları

İçerik: Günlük hayatta kullandığımız iletişim sürecinden özel alanlarda kullandığımız iletişime kadar iknanın gücü ve önemi, iknada kişisel öğeler ve medyanın ikna etmedeki rolü ön plana çıkmaktadır. İşte bu nedenle ikna edici iletişim dersi ile ikna etme sürecinin işleyişi ve bu sürecin ne denli önemli olduğu ifade edilmektedir. Aristo ile başlayan iknanın boyutları, iknada tutarlılık kuramları, kitle iletişim araçları ve ikna, ikna edici kampanyalar ve yine hedef kitlelere ulaşmada iknanın önemi, ikna edici iletişimin yapısal özellikleri dersin temel konularını oluşturmaktadır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

İkna ve Uzlaşma Sanatı, Ord. Prof. Dr. R. Oğuz Türkkan, Altın Kitaplar

İkna Yöntemleri, Richard Maxwll/ Robert Dickman, Alfa Yayınları

PR 303 İletişim Sosyolojisi

İçerik: Dersin amacı; öğrencilerin iletişim ve topluma dair temel kavramları anlamalarını sağlamak, iletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca teorik kavramları gerçek kültürel süreçlere uygulamalarına yardımcı olmak, iletişim, ilişki ve etkileşim kavramlarının tanımlarını ve sosyolojik modelleri öğrenmelerini sağlamak, kitle iletişim araçları ve etkileriyle ilgili farklı bakış açılarına erişmeleri de amaçlar arasındadır.

MAN 421 Pazarlama İletişimi

PR 307 Medya Planlama

İçerik: İletişim stratejileri geliştirirken hedef kitle ile doğru zamanda doğru yerde nasıl iletişim kurulabilir, farklı iletişim kanallarının işlevleri, etkilerini ve kullanımlarını detayları, dijital medya planlamanın temelleri

PR 309 İletişim Psikolojisi

İçerik: Bu dersin içeriği iki ana ve bunların alt başlıklarına ayrılmaktadır;

Psikolinguistik: Dil Yapıları (ve süreçleri) Yazılı Diller (ve süreçleri) Dil Edinimi, Dilin Evrimi, Dil ve Beyin
Kişiler-arası İletişim: Kişiler-arası İletişimin Temel Kavramları Kişiler-arası İlişkiler Kişiler-arası İletişim Becerileri
 JOR 301 Haber Analizi ve Editörlüğü

İçerik: Editoryal açıdan haber kavramı, temel nitelikleri, unsurları, haber değerlendirmesi, bileşenleri, metnin yazılı ve görsel öğeleri, gazetecilik türleri ve gazetecilikte yazı türleri, haber editörünün temel niteliklerinin öğretilmesi hedeflenir.

JOR 303 İhtisas Gazeteciliği

Çağımızın en popüler mesleklerinden biri olan gazetecilikte, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık ihtisaslaşmak önem kazanmakta. Mesleğinde daha başarılı olmak isteyen gazeteci adaylarının hangi dalda ihtisaslaşmak istediklerini saptamak ve bu yolda eğitim almak dersin amacıdır.

JOR 305 Ekonomi ve Finans Haberciliği

İçerik: Ekonomi gazeteciliği gibi ekonomik gelişmelerin yorumlanması ve buna bağlı kamuoyunun aydınlatılması görevinin temel olduğu bir iş kolunda ekonomik dataların neyi etkilediği ve nelerden etkilendiğinin doğru analizi büyük bir önem taşımaktadır. Günümüzde onlarca ekonomik data açıklanmakta ve bu dataların birbirleri ile olan ilişkilerinin her zaman sağlıklı yapılamadığı için oluşturulan haberlerin kamuoyu çıkarı açısından olumsuz sonuçlar doğurması da kaçınılmaz olmaktadır. Bu eğitimin amacı gazetecilik nosyonu alırken, bu disiplinde eğitim alanların ekonomik etkileşimleri ve sonuçlarını pratiğe dönük olarak verebilmektir. Beraberinde piyasalardaki gelişmeleri doğru okuyan ve geleceğe dönük sağlıklı tahminler yapabilen, böylece de kamuoyunu objektif aydınlatan ekonomi gazetecilerinin sektördeki sayılarını arttırabilmektedir.

JOR 307 Dergi Medyası

İçerik: Dergi haberciliğinin ele alındığı derste; dergicilik olgusu açıklanarak, dergiciliğin tarihçesi verilmekte, ayrıca gazetecilik ve dergicilik arasındaki ayırım üzerinde durulmaktadır. Renk ayrımı, cilt baskı türleri gibi teknik konular da incelenmektedir.

JOR 309 Dijital Metin Yazarlığı

İçerik: İnternet üzerinden sürdürülen iletişimde karşımıza çıkan ilk kavram içeriktir. İçerik kimi zaman bireysel bir temsiliyeti içinde barındırırken kimi zaman kurumun kendisini anlatma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ders kapsamında öncelikle içerik ve dijital içerik kavramı ayrıntılı olarak ele alınacak sonrasında bir yandan içerik üretim sürecini etkileyen sosyal medya ve hedef kitle gibi başlıkların değişimleri incelenirken, diğer yandan sosyal medya platformlarında kurumsal yapıya uygun içerik üretim ve metin yazımı stratejisinin izi sürülecektir.

JOR 311 Medya ve Etik

İçerik: İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler. Bu derste ahlak, etik kavramlarını tarihsel, kuramsal ve kurumsal arka planlarıyla ortaya koymak, medyada karşılaşılan etik sorunları güncel örnekler üzerinden tartışmak ve meslek içi denetim mekanizmalarını öğrenciye tanıtmak amaçlanmaktadır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Rıdvan Uzun, İletişim Etiği Sorunlar ve Sorumluluklar Dipnot Yayınları, 2011

DFT 401 Belgesel Film Yapımı Iwww

Ders kapsamında, film çekiminin prodüksiyon ve çekim koşulları göz önüne alınarak belgesel kısa film projeleri üretilmekte, kağıt üzerinde yeterince olgunlaştırılan projeler yeterli sayıda öğrenciden oluşturulan ekipler tarafından film haline dönüştürülmektedir.

DFT403 Film ve Eleştiri Kuramları I

İçerik: Bu derste biçimci ve gerçekçi kuramsal yaklaşımların yanı sıra yapısalcı ve post-yapısalcı  film kuramları ve post-sinema döneminin kuramsal yaklaşımları örnek film ve makalelerle birlikte değerlendirilmektedir.

DFT 405 Film Çözümlemeleri I

İçerik: Film yapıtının anlam, filmsel imge, göstergebilimsel yaklaşım, sinema kuramları, tarih, sosyoloji, metinlerarasılık ve kültürel anlamda örnekler, sunum ve araştırmalar bağlamında analiz edilmesini amaçlamaktadır.

DTF407 Yaratıcı Belgesel

İçerik: Ders belgesel yapımı ve geliştirilmesi hakkında yeni yaklaşımları tartışacak özellikle dijital mecralarda yer alabilecek yaratıcı belgesel örneklerinden hareketle analizlere yer verilecektir. Araştırma ve planlama, yapım, yapım sonrası, festivaller ve dağıtım, belgesel anlatımı, taslak hazırlanması gibi konular

DFT 409 İleri Senaryo Yazımı

İçerik: Sinema filmi senaryosu yazımı, Kısa film senaryosu yazımı, Tv dizisi senaryosu yazımı, Senaryo ile ilgili temel kavramların aktarılması, Farklı yapımların öykü çerçevelerinin formüle edilmesi ile senaryonun teknik bir yönünün olduğunun öğrencilere gösterilmesini kapsamaktadır.

PR 401 Siyasal İletişim

Bu ders, siyasal iletişimin temel ilkelerini kapsamaktadır. Siyasal pazarlama, kriz iletişimi, medya ilişkileri, etik, stratejik yönetim, kampanya planlaması gibi siyasal halkla ilişkiler disiplinin önemli kavramlarını irdelenmektedir. Ders, temel siyasal halkla ilişkiler teorilerini ve bunların nasıl uygulandığını inceler. Aynı zamanda siyasal reklam, propaganda lobicilik ve kampanya tasarımını ele alır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Hamdi İslamoğlu, Siyaset Pazarlaması-Toplam Kalite Yaklaşımı, Beta, İstanbul, 2002 Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi Media Cat, İstanbul, 2004,

PR 403 İletişim Kampanyaları

İçerik: Bir iletişim kampanyasının hazırlık aşamaları, araştırma ve planlama, projelendirme, bütçeleme ve Bu dersin mahiyetini bunlar oluşturmaktadır.

PR 405 Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi

İçerik: Bu ders halkla ilişkiler ve iletişim sürecinin uluslararasılaştırılmasına giriş niteliğindedir. Dönem boyunca iki geniş konu ele alınacaktır. Birincisi, öğrenciler halkla ilişkiler kuramlarıyla ilgili küresel perspektiflere maruz kalacaklar. Sınıf tartışmaları teorilerin farklı bağlamlarda uygulanmasına odaklanacaktır. İkincisi, uluslararası iletişim süreçleri tanıtılacaktır. Bu süreçler, kamu diplomasisi, kalkınma iletişimi ve pazarlama iletişimi içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

PR 407 İletişim ve Propaganda

İçerik: Bu ders propaganda süreçlerini anlamayı ve bu yolla fikir, söylem ve iletişimin doğasıyla ilgili sorular sormayı amaçlar. Ders ikna ve propagandayı birer iletişim modu olarak tartışmaya açmak, bu kavramların toplumsal ve kültürel imalarını incelemek ve gündelik konuşmalardan siyasi kampanyalara kadar farklı iletişim anlarında ikna ve propagandanın mekanizmalarını analiz etmek üzere tasarlanmıştır.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

Herbert and Jean Jones. Persuasion in Society, 2nd edition, New York, NY: Routledge, 2011.

Garsten, Bryan. Saving Persuasion: A Defense of Rhetoric and Judgment. Cambridge, MASS: Harvard University Press, 2006

Monaghan, Leila and Jane Goodman eds. A Cultural Approach to Interpersonal Communication Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007

JOR 401 Röportaj Teknikleri

İçerik: Dersin amacı, gazetecilikte iki temel tür olan söyleşi ve röportajın birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini öğreterek öğrencilerin bu türleri örneklerini de inceleyerek kavramasıdır. Öğrencilere gerçek kaynaklarla bağlantı kurmak, onları ikna etmek, ele alınacak konuyla ilgili araştırma yapmayı öğreterek soru hazırlatmak ve bu soruları kaynakla görüşme esnasında sordurmak özetle öğrenciye gazetecilik mesleğine başlamadan önce ön çalışmalar yaptırmak amaçlanmaktadır.

JOR 403 Veri Gazeteciliği

İçerik: Bu dersim içeriğini veri Gazeteciliğinin Tanımı/Tarihi, dağınık Verinin tanımı, verinin doğruluğu, veri formatlarını Tanıma ve Anlama Veri ile Hikaye bulma, veri temizleme, veri kazıma ve veri Görselleştirme araçları oluşturmaktadır.

JOR 405 Yeni Medya Okuryazarlığı

İçerik: Medya okuryazarlığı, yeni medya içeriklerinin yapısı, yeni medya içeriklerinin anlamlandırılması ve irdelenmesi, internetin verimli ve üretken kullanımı gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

JOR 407 Dijital Reklam

İçerik: Dijital dünyanın dinamiklerini anlamak, deneyimlemek ve reklamcı olarak bu dünyanın bir parçası olmak. Kullanıcı deneyimini çeşitli perspektiflerden görmek, tüketicilerin vaktini çoğunlukla geçirdiği yer olan interneti tüketici değil üretici gözüyle deneyimlemek.

DFT402 Belgesel Film Yapımı II

İçerik: film çekiminin prodüksiyon ve çekim koşulları göz önüne alınarak belgesel kısa film projeleri üretilmekte, kağıt üzerinde yeterince olgunlaştırılan projeler yeterli sayıda öğrenciden oluşturulan ekipler tarafından film haline dönüştürülmektedir.  

DFT 404 Film ve Eleştiri Kuramları II

İçerik: Bu derste biçimci ve gerçekçi kuramsal yaklaşımların yanı sıra yapısalcı ve post-yapısalcı  film kuramları ve post-sinema döneminin kuramsal yaklaşımları örnek film ve makalelerle birlikte değerlendirilmektedir.

DFT 406 Film Çözümlemeleri II

İçerik: Film yapıtının anlam, filmsel imge, göstergebilimsel yaklaşım, sinema kuramları, tarih, sosyoloji, metinlerarasılık ve kültürel anlamda örnekler, sunum ve araştırmalar bağlamında analiz edilmesini amaçlamaktadır.

DFT 408 Dünya Sinema Tarihi

Dünya Sinema tarihinin, toplumsal bağlantılarıyla ilişkili olarak inceleneceği bu derste sinema endüstrisinin gelişimi, sinema akımları, öne çıkan türler vb. ele alınacaktır. Ders özellikle XX. Yüzyılın ilk yarısını kapsayan döneme yoğunlaşacaktır. Sinemasal eserlerden hareketle toplumların geçirdiği toplumsal ve siyasal değişimlere de değinilecektir.

DFT410 Türk Sinema Tarihi

Farklı estetik yaklaşımları ve sosyopolitik bakış açılarını yansıtacak film örneklerinin gösterimlerini içeren ders Türkiye Sinemasında tarih yazımı, Türkiye Sinemasında tarihi temsiller, Türkiye`de sinema türleri, Türkiye `sanat` sineması, ve Kürt Sineması gibi başlıca konularına eğiliyor.

Ders Notları, Ders Kitapları ve Diğer Kaynaklar

  1. Scognomillo, Giovanni.1998. Türk Sinema Tarihi İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 2. Özön, Nijat. 2003 [1962]. Türk Sineması Tarihi. İstanbul: Doruk Yayımcılık. 3. Aslan, Savas. 2010. Cinema in Turkey.Oxford: Oxford University Press

DFT412 Işık

Ders içeriği 5 ana bölümde toplanmıştır. 1. Bölümde ışığın fiziksel yapısı incelenecektir. 2. Bölümde doğal ve yapay ışık kaynakları ve kullanım yerleri 3. Bölümde aydınlatma türleri ve bir sahnenin aydınlatılmasında kullanılan anahtar ışık, dolgu ışık, fon ışığı, tepe ışığı, geri ışık kavramları 4. Bölümde sesin fiziksel özellikleri ve mikrofonların çalışma prensibi ve mikrofon tipleri 5. Bölümde ise ışık malzemeleri anlatılacaktır.

DFT414 Işık Teorisi ve Kullanımı

Işık ve renk olguları ile ilgili temel bilgilerin, yapılı çevre dahilinde uygulama yöntemleri ve uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı grup üzerindeki olası psikolojik ve fizyolojik etkileri ele alınarak analiz edilmesi.

DTF416 Belgesel İçin Görsel Efekt

Bu derste öğrenciler görsel efekt teknikleri, bilgisayar destekli görsel efektler, dekor ve ışık gibi unsurların görsel etki için düzenlenmesi  ve bu konuların belgesel sinemada kullanımı hakkında teorik ve pratik bilgiler edineceklerdir.

MAN 321 Pazarlama İlkeleri

PR 404 Kamu Diplomasisi ve Lobicilik

İçerik: Bu ders kapsamında lobiciliğin tarihsel gelişimini, temel kavram ve uygulamalarını aktarmak, uluslararası düzeyde farklı örnekleri analiz ederek, etkili iletişim stratejileri oluşturmak yönünde öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırmak hedeflenmektedir.

PR 406 Marka Yönetimi

İçerik: Halkla ilişkiler ve pazarlama alanında önemli bir kavram olan “marka”nın ne anlama geldiği ve neden günümüzde bu kadar önemli olduğunun anlaşılmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin markanın bileşenlerini bilmeleri ve bu doğrultuda bir markanın nasıl yönetildiğini anlamaları ve yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

JOR 402 Ajans Haberciliği

İçerik: Dersin amacı, ajans haberciliğinin tanıtılması, Dünya’da ve Türkiye’de ajansların gelişimini bilen ajans haberlerinin ve haberciliğinin özellikleri tanıyan muhabirleri yetiştirmektir.

JOR 404 Gazete Yazı Türleri

İçerik: Bu derste öğrencilere haber, köşe yazısı, röportaj, söyleşi, gezi yazısı, deneme ve eleştiri gibi başlıca gazete yazı türleri tanıtılır. Öğrencilere bu türlerin farkları ve benzerlikleri anlatılarak uygulamalı örneklerle farklı yazı türleri yazma becerisi kazandırılır.

JOR 406 Yerel Gazetecilik

İçerik: Yerel gazeteciliğin dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi, yerel gazetelerin organizasyon yapısı, yerel gazetelerde görev dağılımları, yerel gazeteler ve yerel yönetimler arasındaki ilişki, yerel gazetelerin gelirleri ve planlaması, yerel gazeteciliğe özgü habercilik konuları ders kapsamında irdelenecektir.

JOR 408 Yeni Medya Çalışmaları

İçerik: İnternetin ortaya çıkışı ve bugün vardığı nokta, internetin iletişim metodları üzerindeki etkisi, yeni medyanın tanımı; Internet ve kablosuz erişimin habercilik üzerindeki etkisi, Internet ve gazetecilik arasındaki etkileşim, online gazeteciliğin geleceği, internetin diğer iletişim mecralarından farkları, internetin güçlü ve zayıf yönleri; Internet üzerinden verilebilecek özel hizmetler, hipertext mantığı, interaktivite ve multimedya özelliklerinin habercilikte ne şekilde kullanılabileceği, internette arama, arama motorlarına ve algoritmalarına genel bakış, internette içeriğe ulaşmak için izlenecek alternatif metodlar, gelişmiş arama teknikleri ve boolean aramalar, web sayfaları hazırlama; temel HTML, ASP, Java Script, Flash bilgisi, HTML bazlı bir web sayfasının hazırlanması; web sayfalarına görsel öğelerin eklenmesi; hiperlinklerin oluşturulması; laboratuvar ortamında html sayfa tasarımı; içerik üretiminde uyulması gerekenler, tasarım erişim dengesi, Web’de haber tipografisi, haber sitesi tasarımı ve navigasyonu, Web’de haber yazım teknikleri, Internet haberi hazırlarken dikkat edilecek hususlar, web de haber tipografisi, laboratuvar ortamında Internet için haber üretimi, haber sitelerinin incelenmesi, dünyadaki ve Türkiye’deki haber sitelerine bakış, kurumsal habercilik ve bireysel haberler, blog siteleri ve vatandaş gazetecilik kavramları, Internet haberciliğinin hukuki boyutları, telif hakları ve içeriğin korunması, RSS ve kullanımı gibi konular işlenecektir.

JOR 410 Basın Fotoğrafçılığı

İçerik: Bu ders, fotoğrafçı ya da foto-muhabir olarak fotoğraf üretirken dikkat etmesi gereken unsurlar, basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi, kullanılacak fotoğrafların propaganda yapabilme özelliklerini kapsamaktadır.

JOR 412 Sosyal Medya ve Toplumsal Hareketler

İçerik: Bu ders, toplumsal hareketlerin tarihçesini, ortaya çıkış sürecini, toplumsal hareket kuramlarını, yeni toplumsal hareketlerin gelişimini, yeni toplumsal hareket türlerini, yeni toplumsal hareketlerin medyada temsilini ve yeni toplumsal hareketlere yönelik araştırmaları içermektedir.